Investor FIZ

Investor FIZ

Polityka inwestycyjna:

Fundusz inwestuje w akcje, obligacje, instrumenty pochodne na indeksy, waluty, towary i energię na rynku polskim i zagranicą. Skład portfela jest zmienny, a proporcje instrumentów finansowych zależą od przewidywanej koniunktury rynkowej. Fundusz stosuje różne strategie, polegające m.in. na wykorzystywaniu pozycji długich i krótkich, czy kombinacji instrumentów. Pozwala to osiągać zyski nie tylko przy wzrostach indeksów, ale również podczas ich spadków.

Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne (kontrakty, opcje) w celach inwestycyjnych i zabezpieczających. Dają one ekspozycje na dodatkowe rynki, np. metale, nośniki energii, towary rolne, często nieskorelowane z rynkiem akcji, umożliwiają zarabianie na wzrostach i spadkach cen instrumentów bazowych. W okresie hossy zwiększają rentowność portfela, umożliwiając korzystanie z dźwigni finansowej (ekspozycja powyżej 100% wartości aktywów). W okresie korekt spadkowych lub bessy na rynku akcji służą do zabezpieczenia portfela, np. poprzez krótką sprzedaż kontraktów na indeks giełdowy.

Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu są wyceniane i mogą zostać wykupione raz w miesiącu, na koniec miesiąca. Wniosek o wykupienie powinien być złożony nie wcześniej niż 7 dnia i nie później niż 21 dnia miesiąca, w którym jest Dzień Wykupu. Szczegółowe warunki wykupywania certyfikatów określa Statut Funduszu.

Dane aktualne na dzień 25.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: