Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa

Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa

Polityka inwestycyjna:

Subfundusz inwestuje w akcje emitentów z sektora nieruchomości i budownictwa oraz w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz DWS Invest RREEF Global Real Estate Securities, zagranicznego funduszu DWS Invest. Udział jednostek uczestnictwa wymienionego powyżej subfunduszu w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70 do 100%. Subfundusz DWS Invest RREEF Real Estate Securities inwestuje od 70 do 100% swoich aktywów w akcje i inne papiery wartościowe spółek zajmujących się obrotem nieruchomościami, inwestujących w nieruchomości, w tym w zamknięte fundusze powiernicze inwestujące w nieruchomości (REIT).

Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Dane aktualne na dzień 24.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: