ING Obligacji

ING Obligacji

Profil inwestora

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 2 lata.
  • Z uwagi na umiarkowane ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.

Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w dłużne instrumenty finansowe o średnim i długim terminie zapadalności oraz o niskim ryzyku kredytowym.
  • Minimum 70% aktywów stanowią instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa.
  • Zarządzający funduszem wybierają instrumenty dłużne, które pozwalają na wzrost wartości aktywów przy niskim ryzyku inwestycyjnym. W tym celu koncentruą się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego.


Dane aktualne na dzień: 03.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: