ING (L) Depozytowy

ING (L) Depozytowy

Profil inwestora

  • Fundusz przeznaczony dla osób o krótkim horyzoncie inwestycyjnym.

  • Fundusz o bardzo niskim ryzyku.

  • Aktywa funduszu są denominowane w polskich złotych, brak ryzyka walutowego.

Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w krótkoterminowe dłużne instrumenty finansowe o bardzo niskim ryzyku kredytowym oraz depozyty bankowe.

  • Zarządzający funduszem wybierają instrumenty dłużne pozwalające na wzrost wartości aktywów przy bardzo niskim ryzyku inwestycyjnym. W tym celu koncentrują się na analizie atrakcyjności instrumentów rynku pieniężnego o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego.

  • W przypadku depozytów bankowych analizujemy ich oprocentowanie oraz wiarygodność banku.

Dane aktualne na dzień: 25.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: