Idea Rynków Wschodzących Subfundusz (Idea Globalny Subfundusz do 19.04.2011 r.) (Idea Parasol FIO)

Idea Rynków Wschodzących Subfundusz (Idea Globalny Subfundusz do 19.04.2011 r.) (Idea Parasol FIO)

POLITYKA INWESTYCYJNA

Polityka inwestycyjna Subfunduszu zakłada przede wszystkim lokaty w udziałowe papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe emitowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące główną działalność gospodarczą w krajach zaliczanych do rynków wschodzących. Ponadto polityka inwestycyjna Subfunduszu dopuszcza możliwość inwestycji w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, ETFy (Exchange Traded Funds).

PROFIL INWESTORA

Subfundusz dedykowany jest inwestorom zainteresowanym inwestycją w akcje i instrumenty finansowe dla których bazę stanowią spółki emitentów z rynków wschodzących. Subfundusz skierowany jest do inwestorów oczekujących ponadprzeciętnej stopy zwrotu osiąganej w długim okresie przy jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka i znaczących wahań wartości kapitału. Subfundusz powinien stanowić uzupełnienie portfela inwestycyjnego.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: