Pretium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Pretium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Pretium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest funduszem otwartym, który przy dokonywaniu lokat stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Fundusz przeznaczony tylko dla podmiotów będących spółkami akcyjnymi z siedzibą w Warszawie, prowadzących wyłącznie działalność reasekuracyjną w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (t.j.: Dz. U. z 2010 roku Nr 11 poz. 66 z późn. zm.)

Fundusz zmiennego zaangażowania. W zależności od oceny sytuacji rynkowej dokonanej przez Zarządzających, Fundusz dokonuje zmiany struktury swojego portfela.

  • Fundusz może lokować do 100% aktywów w akcje polskich emitentów;
  • W przypadku niekorzystnej oceny relacji pomiędzy  oczekiwaną stopą zwrotu, a ryzykiem inwestycji w akcje, do 100% aktywów Funduszu może być przejściowo lokowane w instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez NBP lub Skarb Państwa o terminie zapadalności nie dłuższym niż 30 dni;
  • Środki niezainwestowane w akcje lub instrumenty rynku pieniężnego będą lokowane w depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych. Fundusz może w depozyty lokować do 100% wartości aktywów, z zachowaniem zasady rozproszenia depozytów

Dane aktualne na dzień 20.08. 2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: