EQUES Aktywnej Alokacji

EQUES Aktywnej Alokacji

Subfundusz EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego – funduszu typu parasolowego. 

Subfundusz zmiennego zaangażowania. W zależności od sytuacji rynkowej przez zarządzających zmienia strukturę swoich aktywów. Subfundusz może lokować od 0 do 100% wartości aktywów w akcje, pozostałe aktywa subfundusz lokuje w obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego w celu ograniczania wahań wartości inwestycji. Subfundusz inwestuje co najmniej 66% środków w akcje, obligacji i instrumenty rynku pieniężnego krajowych emitentów, w pozostałym zakresie może poszukiwać okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych.

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestorów oczekujących aktywnego zarządzania aktywami, którzy akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne.

Dane aktualne na dzień 20 sierpnia 2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: