BPH Selektywny

Fundusze AIG

BPH Selektywny (dawniej BPH Ochrony Kapitału 1)

PROFIL INWESTORA:

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

– oczekujących możliwości osiągnięcia zysków wynikających ze wzrostu cen akcji i innych instrumentów udziałowych,

– akceptujących umiarkowaną zmienność wartości jednostki uczestnictwa raz świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 4 lata.

POLITYKA INWESTYCYJNA:

Jest to Subfundusz o umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje i inne instrumenty udziałowe, które w ocenie Zarządzających są niedowartościowane, a także akcje emitowane przez spółki będące potencjalnym przedmiotem przejęć i oferowane w ramach emisji na rynku pierwotnym. Udział akcji i innych instrumentów udziałowych może wynosić od 0 do 100% wartości aktywów netto subfunduszu. Udział instrumentów dłużnych jest uzależniony od liczby wyselekcjonowanych instrumentów udziałowych.

STRATEGIA ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU:

Subfundusz realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu poprzez elastyczne inwestowanie, dążąc do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na rynku kapitałowym. Inwestycje w akcje i inne instrumenty udziałowe dokonywane są w zależności od oceny perspektyw wzrostu ich wartości.

Dane aktualne na dzień 17.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BPH TFI Fundusz Inwestycyjny" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: