Fundusze inwestycyjne BPH TFI

Fundusze AIG

BPH Ochrony Kapitału 1

[08-10-2010] Subfundusz stosuje strategię zabezpieczenia portfela lokat polegającą na zmianach proporcji pomiędzy lokatami w instrumenty dłużne oraz instrumenty udziałowe. Subfundusz może inwestować do 50% w instrumenty udziałowe.

Informacje o Subfunduszu
Poziom ryzyka (według BPH TFI) Umiarkowane
KategoriaFundusze z ochroną kapitału
Zarządzający

Karol Godyń

Benchmarkbrak
Wartość aktywów netto na 30.09.201019 mln PLN
Częstotliwość wycenydzienna
Poziom ochrony kapitału
(obowiązuje w dniu upływu okresu ochrony kapitału)
106,80 mln PLN
Bieżący okres ochrony kapitałuupływa 30.06.2011
(dzień wyceny)

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • ceniących przede wszystkim bezpieczeństwo zainwestowanych środków i ochronę zainwestowanego kapitału na określonym poziomie,
  • zainteresowanych uzyskaniem atrakcyjnych dochodów w przypadku wzrostu cen polskich akcji,
  • akceptujących umiarkowaną zmienność wartość jednostki uczestnictwa.

Horyzont inwestycyjny
Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 2 lata.

Podwyższenie poziomu ochrony kapitału
W dniu wyceny 21 stycznia 2010 r. poziom ochrony kapitału został podwyższony o kolejne 5% do poziomu 106,80 zł, tj. o 10% w stosunku do pierwotnego poziomu ochrony kapitału wynoszącego 97,09 zł.W dniu wyceny 3 sierpnia 2009 r. poziom ochrony kapitału został podwyższony do 101,94 zł, tj. o 5 % w stosunku do poprzedniego poziomu ochrony kapitału wynoszącego 97,09 zł.

Ochrona kapitału
Ochrona kapitału dotyczy wartości jednostki uczestnictwa na koniec kolejnych okresów, zwanych okresami rozliczeniowymi. Pierwszy 2-letni okres rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2009 r. i zakończy się 30 czerwca 2011 r.

Zakładany poziom ochrony kapitału jest podwyższany o 5% lub o wielokrotność tego progu, jeżeli wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu w dowolnym dniu wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego wzrośnie odpowiednio o co najmniej 5% lub o wielokrotność tego progu w stosunku do wartości jednostki z pierwszego dnia wyceny w tym okresie rozliczeniowym.

Dodatkowe informacje
Rachunek nabyć68 1060 0076 0000 3210 0017 5502
Minimalna wpłata1 000 PLN
Minimalna dopłata100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna2,00%
Maksymalna opłata za zarządzanie3,00%
Rzeczywista opłata za zarządzanie2,50%

Ze względu na skład portfela wartość aktywów netto Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością – należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału.

Fundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należących do OECD innych niż RP.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BPH TFI Fundusz Inwestycyjny" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: