BPH Obligacji Korporacyjnych

Fundusze AIG

BPH Obligacji Korporacyjnych (dawniej BPH Obligacji Europy Wschodzącej)

PROFIL INWESTORA:

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

– zainteresowanych dywersyfikacją oszczędności poprzez ich lokowanie głównie w korporacyjne instrumenty dłużne,

– oczekujących wyższych zysków, niż z inwestycji w fundusze obligacji skarbowych lub lokaty bankowe,

– akceptujących umiarkowaną zmienność wartości swojej inwestycji i wyższe ryzyko kredytowe, niż w przypadku funduszy obligacji skarbowych oraz świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału. Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 2 lata.

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne, tj. m.in. obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, certyfikaty depozytowe, a także depozyty bankowe. Subfundusz będzie dokonywał inwestycji głównie w instrumenty dłużne krajowych emitentów, w tym papiery emitowane przez Skarb Państwa. Znaczący udział w portfelu lokat funduszu mogą stanowić instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Subfundusz może również lokować w instrumenty dłużne na rynkach europejskich, azjatyckich i rynkach państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw (WNP).

Dane aktualne na dzień 18.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BPH TFI Fundusz Inwestycyjny" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: