Fundusze inwestycyjne BPH TFI

Fundusze AIG

BPH Obligacji Europy Wschodzącej

[08-10-2010] Subfundusz inwestuje głównie w polskie i zagraniczne instrumenty dłużne na rozwijających się rynkach europejskich oraz Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP).

Informacje o Subfunduszu
Poziom ryzyka (według BPH TFI)Umiarkowane
Kategoria

Fundusze obligacji zagranicznych

Zarządzający

Michał Hołda, Piotr Nowak

BenchmarkMerrill Lynch Poland, Hungary, Czech,
Turkey, Slovakia Government Index
Wartość aktywów netto na 30.09.201017 mln PLN
Częstotliwość wycenydzienna

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • zainteresowanych dywersyfikacją oszczędności poprzez ich lokowanie na rynkach zagranicznych,
  • oczekujących wyższych zysków niż z inwestycji w polskie fundusze obligacji lub lokaty bankowe,
  • skłonnych do zaakceptowania ryzyka walutowego,
  • akceptujących umiarkowaną zmienność wartości jednostki uczestnictwa.

Horyzont inwestycyjny
Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 2 lata. 

Dodatkowe informacje
Rachunek nabyć*16 1060 0076 0000 3210 0016 5574
Minimalna wpłata1 000 PLN
Minimalna dopłata100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna1,00%
Maksymalna opłata za zarządzanie2,50%
Rzeczywista opłata za zarządzanie2,00%

* – wpłaty na rachunek nabyć możliwe są wyłącznie w PLN

Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu będzie cechować się dużą zmiennością w związku ze zmianą cen instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu Subfunduszu.

Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BPH TFI Fundusz Inwestycyjny" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: