BPH Obligacji 2

Fundusze AIG

BPH Obligacji 2

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

– oczekujących wyższych zysków z zainwestowanego kapitału niż na lokatach bankowych lub tradycyjnych inwestycjach w obligacje

– akceptujących relatywnie niską zmienność wartości jednostki uczestnictwa, jednak świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału. Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 2 lata.

POLITYKA INWESTYCYJNA

Jest to Subfundusz o relatywnie niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne. Subfundusz dąży do osiągnięcia wyższej stopy zwrotu przy akceptacji wyższego ryzyka inwestycyjnego niż w przypadku subfunduszu BPH Obligacji 1. Część środków Subfunduszu może być również inwestowana w papiery dłużne przedsiębiorstw.

Dane aktualne na dzień 18.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BPH TFI Fundusz Inwestycyjny" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: