AXA Subfundusz Equity Active Asset Alocation

AXA Subfundusz Equity Active Asset Alocation

Zarządzający Subfunduszem dążą do tego, aby uzyskiwać możliwie wysoką stopę zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności rynków i ryzyka ograniczonej płynności. Strategia zmiennej alokacji, którą stosują Zarządzający tym Subfunduszem, oznacza, że poziom zaangażowania w poszczególne kategorie lokat Subfunduszu jest zmienny zarówno pod kątem klasy aktywów, regionów świata czy też walut.

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie inwestorów regionem Europy Centralnej i Wschodniej, Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w Polsce, Turcji, Czechach i na Węgrzech, a także w pozostałych państwach regionu Europy Centralnej i Wschodniej, to jest w Bułgarii, Estonii, Litwie, Łotwie, Rumunii, Słowacji, Słowenii. Możliwe jest również lokowanie do 25% aktywów Subfunduszu w krajach spoza regionu Europy Centralnej i Wschodniej. Zarządzający Subfunduszem przy doborze spółek do portfela nie kieruje się ich rozmiarem ani udziałem takich spółek w indeksach rynkowych.

CHARAKTERYSTYKA PORTFELA

 • subfundusz może inwestować od 30% do 100% aktywów w instrumenty udziałowe,

 • udział akcji polskich może stanowić do 100% aktywów,

 • do 50% aktywów Subfunduszu może zostać ulokowane w spółki z giełdy tureckiej, do 25% aktywów – w spółki z giełdy czeskiej i do 25% aktywów – w spółki z giełdy węgierskiej,

 • dozwolone jest inwestowanie do 25% aktywów w instrumenty spoza regionu Europy Centralnej i Wschodniej,

 • do 80% aktywów Subfunduszu mogą stanowić lokaty denominowane w walucie obcej,

 • subfundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, pod warunkiem że ich polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie co najmniej 70% aktywów w akcje,

 • do 40% aktywów Subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe i do 40% aktywów Subfunduszu – w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy:

 • oczekują wysokiego zwrotu z inwestycji w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, przy jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka wiążącego się z taką inwestycją,

 • są świadomi konsekwencji wynikających z wahań cen akcji na rynkach giełdowych,

 • akceptują ryzyko związane z wahaniami kursów walut,

 • poszukują inwestycji o wysokiej płynności,

 • planują inwestycję na okres co najmniej 5 lat.

MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT DO SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. A):

Wpłata Początkowa – 500,00 zł
Kolejne wpłaty – 100,00 zł

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NUMER RACHUNKU NABYĆ

(PLN) 04 1240 1037 1111 0010 3092 3013

Dane aktualne na dzień 30.09.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: