Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
Subfundusz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Profil inwestora

Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych przeznaczony jest dla osób akceptujących umiarkowany (czasowo podwyższony) poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących stabilnego wzrostu oszczędności w średnim i długim okresie, na poziomie przewyższającym zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym oraz na rynku dłużnych papierów skarbowych.

Strategia inwestycyjna

Subfundusz lokuje co najmniej 70% aktywów w instrumentach dłużnych oraz instrumentach rynku pieniężnego, emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa. Duży udział obligacji korporacyjnych stwarza możliwość uzyskania wyższej stopy zwrotu niż w przypadku funduszy inwestujących w obligacje skarbowe, może jednak powodować okresowe wahania wartości inwestycji ze względu na zróżnicowaną wiarygodność emitentów. W celu ograniczenia ryzyka, zarządzający subfunduszem stosować będą wysoką dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

Zalecany okres inwestowania

Co najmniej 2 lata

Dane aktualne na dzień 19.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: