ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny

ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny

subfundusz wydzielony w ramach ALTUS FIO Parasolowego

Subfundusz skierowany jest do inwestorów ceniących stabilność i planujących długoterminowe oszczędzanie. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy akceptują poziom ryzyka wynikający z inwestowania w instrumenty dłużne. Horyzont inwestycyjny – min. 3 lata.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Polityka inwestycyjna:

Subfundusz realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu poprzez elastyczne inwestowanie na rynku instrumentów dłużnych. Zarządzający podejmują decyzję inwestycyjne dążąc do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od koniunktury panującej na polskim rynku obligacji. Inwestor ponosi ryzyko wynikające z przyjętej alokacji Aktywów Subfunduszu. Wartość jednostki uczestnictwa może ulegać istotnym zmianom. Fundusz nie gwarantuje zatem osiągnięcia powyższego celu.

Dane aktualne na dzień 17.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: