Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny (dawniej LUKAS Lokacyjny)

Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny (do 22 września 2011 r. subfundusz działał pod nazwą LUKAS Lokacyjny)

Subfundusz należy do kategorii funduszy papierów dłużnych i zakłada inwestowanie do 100% aktywów w obligacje, inne instrumenty dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Subfundusz może inwestować powyżej 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Dane aktualne na dzień 19.11.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: