Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund jest zapewnienie uczestnikom funduszu możliwości lokowania środków w portfel papierów wartościowych wysokiej jakości, głównie w dolarach amerykańskich lub też zabezpieczonych dolarami amerykańskimi w celu uniknięcia ryzyka kursowego.

Portfel funduszu składać się będzie głównie ze zbywalnych papierów wartościowych emitowanych bądź gwarantowanych przez rządy dowolnego kraju, jak również ze spełniających odpowiednie kryteria papierów wartościowych emitentów korporacyjnych z dowolnego kraju.

Niezależnie od powyższego, menadżer inwestycji nie ulokuje w żadnym wypadku więcej niż 10 % łącznych aktywów netto funduszu w papiery dłużne o ratingu nieinwestycyjnym, zgodnie z definicją akredytowanej agencji ratingowej. Portfel będzie inwestowany w taki sposób, aby przeCiętny pozostały termin wymagalności wszystkich papierów wartościowych i instrumentów w portfelu funduszu nie przekraczał dwunastu miesięcy.

Do celów obliczania pozostałego terminu wymagalności poszczególnych papierów bądź instrumentów inwestycyjnych będą brane pod uwagę instrumenty finansowe powiązane z nimi. W wypadku papierów wartościowych lub instrumentów, których zasady emisji uwzględniają możliwość zmiany stopy oprocentowania w zależności od warunków rynku, brany będzie pod uwagę termin kolejnej takiej zmiany oprocentowania.

Podstawową walutą funduszu jest dolar amerykański.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: