Franklin High Yield Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Franklin High Yield Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Franklin High Yield Fund jest uzyskanie wysokiego poziomu dochodu bieżącego. Strategią drugorzędną jest dążenie funduszu do wzrostu wartości kapitału, lecz tylko wtedy, gdy jest to zgodne ze strategią podstawową.

Franklin High Yield Fund dąży do zrealizowania tej strategii przez lokowanie aktywów głównie w papiery dłużne o stałym dochodzie emitentów amerykańskich bądź w innych krajach, które w ocenie menadżera inwestycji w chwili nabycia oferują najwyższą dostępną stopę przychodu bez nadmiernego ryzyka. Aktywa funduszu będą zwykle lokowane w papiery dłużne o stałym dochodzie o ratingu inwestycyjnym lub niższym, jeżeli emitowane są przez emitentów amerykańskich, lub też – jeżeli emitowane są przez emitentów nieamerykańskich lub bez ratingu – ich odpowiedniki.

Menadżer inwestycji będzie starał się uniknąć nadmiernego ryzyka, dokonując niezależnych analiz zdolności kredytowej emitentów i dywersyfikując lokaty funduszu pomiędzy różnych emitentów. Ponieważ jednak taka strategia inwestycyjna ma większe szanse powodzenia przy elastycznej i dostosowywanej do konkretnych warunków polityce inwestycyjnej, fundusz może również dodatkowo lub tymczasowo poszukiwać innych możliwości lokat w dowolne typy papierów wartościowych, takie jak: obligacje rządowe, akcje uprzywilejowane, akcje zwykłe, inne papiery wartościowe udziałowe, warranty oraz papiery wartościowe i obligacje zamienne na akcje zwykłe.

Franklin High Yield Fund może lokować do 10 % swoich aktywów w obligacje typu credit-linked, które menadżer inwestycji może wykorzystywać jako środki szybszego i efektywniejszego inwestowania w niektóre segmenty rynku papierów dłużnych o wysokiej stopie przychodu, kredyty bankowe i papiery dłużne o ratingu inwestycyjnym. Fundusz może również lokować do 10 % swoich łącznych aktywów w papiery wartościowe przeterminowane.

Lokaty w papiery wartościowe przeterminowane wiążą się z wyższym stopniem ryzyka, co opisano w rozdziale "Zasady zabezpieczania i inne czynniki ryzyka" w prospekcie informacyjnym.

Podstawową walutą Franklin High Yield Fund jest dolar amerykański.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Franklin High Yield Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: