Templeton Global Total Return Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Templeton Global Total Return Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Templeton Global Total Return Fund jest osiągnięcie, zgodnie z zasadami ostrożnego zarządzania inwestycjami, jak najwyższego łącznego zwrotu z inwestycji, na co składa się połączenie dochodu z odsetek i wzrostu wartości kapitału i zysków z kursów wymiany walutowej.

W zwykłych warunkach rynkowych Templeton Global Total Return Fund będzie realizował tę strategię poprzez lokowanie aktywów w portfel papierów dłużnych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu oraz obligacje emitowane przez rządy, instytucje związane z rządem oraz korporacje na całym świecie. Fundusz może również, biorąc pod uwagę ograniczenia inwestycyjne, lokować swoje aktywa w papiery wartościowe lub produkty strukturalne, w których instrument inwestycyjny powiązany jest lub jego wartość jest pochodną innego papieru wartościowego powiązanego z aktywami bądź walutami dowolnego kraju. Konkretniej zaś, fundusz może nabywać obligacje wydane przez rządy i instytucje ponadnarodowe zorganizowane bądź wspierane przez szereg rządów krajowych.

Templeton Global Total Return Fund może również nabywać papiery wartościowe emitowane w wyniku sekurytyzacji, obligacje zamienne, jak również wykorzystywać transakcje terminowe lub opcje na takie transakcje, na obligacje rządów krajów europejskich. Fundusz może lokować swoje aktywa w papiery dłużne o ratingu inwestycyjnym i nieinwestycyjnym, wydane przez emitentów amerykańskich bądź z innych krajów, w tym w papiery wartościowe przeterminowane. Lokaty w papiery wartościowe przeterminowane wiążą się z wyższym stopniem ryzyka, co opisano dokładniej w rozdziale "Zasady zabezpieczania i inne czynniki ryzyka" w prospekcie informacyjnym.

W celu skutecznego zarządzania przepływem pieniądza do i z funduszu, fundusz może również nabywać i sprzedawać kontrakty terminowe lub opcje na takie kontrakty. Fundusz może posługiwać się kontraktami terminowymi na papiery wartościowe Skarbu USA, aby ułatwić zarządzanie ryzykiem związanym ze stopami oprocentowania i innymi czynnikami rynkowymi, w celu zwiększenia płynności i w celu szybkiego skutecznego lokowania nowych środków pieniężnych w rynki papierów wartościowych, albo jeżeli środki pieniężne będą potrzebne dla zaspokojenia żądania odkupienia uczestnika funduszu, do ograniczenia zaangażowania rynkowego aktywów funduszu. Fundusz może również uczestniczyć w transakcjach typu mortgage dollar roll.

Dodatkowo, Templeton Global Total Return Fund może uzyskać ekspozycję na indeksy rynków dłużnych poprzez lokowanie aktywów w opartych na indeksie pochodnych finansowych i swapach ryzyka kredytowego.

Podstawową walutą Templeton Global Total Return Fund jest dolar amerykański.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Templeton Global Total Return Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: