Templeton Global (Euro) Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Templeton Global (Euro) Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Templeton Global (Euro) Fund jest wzrost wartości kapitału, który fundusz stara się osiągnąć poprzez politykę inwestowania głównie w instrumenty udziałowe i dłużne wydane przez rządy i korporacje dowolnego kraju.

Templeton Global (Euro) Fund będzie lokować swoje aktywa głównie w akcje zwykłe. Ponieważ jednak taka strategia inwestycyjna ma większe szanse powodzenia przy elastycznej i dostosowywanej do konkretnych warunków polityce inwestycyjnej, fundusz może poszukiwać możliwości lokat w inne typy papierów wartościowych, takie jak: akcje uprzywilejowane, papiery zamienne na akcje zwykłe, papiery o stałym dochodzie w euro i innych walutach.

Podstawową walutą funduszu jest euro. Nazwa tego funduszu odzwierciedla fakt, iż jego walutą podstawową jest euro, lecz nie oznacza, iż jakaś konkretna część lokat aktywów netto funduszu będzie lokowana w walucie euro.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Templeton Global (Euro) Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: