Templeton European Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Templeton European Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Templeton European Fund jest wzrost wartości kapitału, który fundusz stara się osiągnąć poprzez politykę inwestowania głównie w instrumenty udziałowe i dłużne wydane przez europejskie rządy i korporacje.

Templeton European Fund będzie lokować swoje aktywa głównie w akcje zwykłe. Ponieważ jednak taka strategia inwestycyjna ma większe szanse powodzenia przy elastycznej i dostosowywanej do konkretnych warunków polityce inwestycyjnej, fundusz może poszukiwać możliwości lokat w inne typy papierów wartościowych, takie jak akcje uprzywilejowane, papiery zamienne na akcje zwykłe, instrumenty o dochodzie stałym, w tym obligacje korporacji i rządów europejskich.

Niezależnie od powyższego, menadżer inwestycji nie ulokuje w żadnym wypadku więcej niż 10 % łącznych aktywów netto funduszu w papiery dłużne o ratingu nieinwestycyjnym, zgodnie z definicją akredytowanej agencji ratingowej.

Podstawową walutą Templeton European Fund jest euro.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Templeton European Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: