Templeton Euroland Bond Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Templeton Euroland Bond Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Templeton Euroland Bond Fund jest osiągnięcie, zgodnie z zasadami ostrożnego zarządzania inwestycjami, jak najwyższego łącznego zwrotu z inwestycji, poprzez połączenie dochodu z odsetek i wzrostu wartości kapitału.

Templeton Euroland Bond Fund będzie starał się wypełnić tę strategię poprzez lokowanie aktywów w portfel zamiennych papierów dłużnych w euro z oprocentowaniem stałym, zmiennym oraz zabezpieczonych aktywami oraz w obligacje w euro emitowane przez rządy, instytucje ponadnarodowe, instytucje związane z rządem oraz korporacje na całym świecie. Aktywa funduszu będą ulokowane głównie (tj., co najmniej dwie trzecie aktywów z wyłączeniem dodatkowych aktywów płynnych) w papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym, emitowane przez emitentów z krajów należących do Europejskiej Unii Walutowej ("EMU"). Aby najlepiej realizować swoją strategię inwestycyjną, fundusz może nabywać dodatkowo obligacje w euro wydane przez państwa nie będące członkami EMU lub innych emitentów. Jeżeli chodzi o powyższe, fundusz nie będzie lokował więcej niż 15 % swoich aktywów netto w papiery wartościowe emitowane przez i) państwa nie będące członkami EMU i/lub ii) takich emitentów, których papiery wartościowe mają rating BB+ lub poniżej agencji Standard & Poor’s lub Ba1 lub poniżej agencji Moody’s.

Niezależnie od powyższego, menadżer inwestycji nie ulokuje w żadnym wypadku więcej niż 10 % łącznych ulokowanych aktywów netto funduszu w instrumenty udziałowe.

Podstawową walutą Templeton Euroland Bond Fund jest euro.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Templeton Euroland Bond Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: