Franklin High Yield (Euro) Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Franklin High Yield (Euro) Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Franklin High Yield (Euro) Fund jest uzyskanie wysokiego poziomu dochodu bieżącego. Strategią drugorzędną jest dążenie funduszu do wzrostu wartości kapitału, lecz tylko wtedy, gdy jest to zgodne ze strategią podstawową.

Franklin High Yield (Euro) Fund będzie starał się wypełnić tę strategię poprzez lokowanie aktywów głównie w papiery dłużne o stałym dochodzie, emitentów europejskich i nieeuropejskich, które w ocenie menadżerów inwestycyjnych w chwili nabycia oferują najwyższą dostępną stopę zysku bez nadmiernego ryzyka. Fundusz będzie lokować swoje aktywa głównie w papiery wartościowe w euro lub innych walutach, zabezpieczone euro, papiery wartościowe o stałym dochodzie o ratingu nieinwestycyjnym lub, jeżeli nie posiadają ratingu, o równorzędnym ryzyku.

Menadżerowie inwestycyjni będą starali się uniknąć nadmiernego ryzyka, dokonując niezależnych analiz zdolności kredytowej emitentów i dywersyfikując lokaty funduszu pomiędzy różnych emitentów. Ponieważ jednak taka strategia inwestycyjna ma większe szanse powodzenia przy elastycznej i dostosowywanej do konkretnych warunków polityce inwestycyjnej, fundusz może również dodatkowo lub tymczasowo poszukiwać innych możliwości lokat w dowolne typy papierów wartościowych w walucie euro, takich jak: obligacje rządowe, akcje uprzywilejowane, akcje zwykłe, inne papiery wartościowe udziałowe, warranty oraz papiery wartościowe i obligacje zamienne na akcje zwykłe.

Franklin High Yield (Euro) Fund może lokować do 10 % swoich aktywów w obligacje typu credit-linked, które menadżerowie inwestycyjni mogą wykorzystywać jako środki szybszego i efektywniejszego lokowania w niektóre segmenty rynku papierów dłużnych o wysokiej stopie przychodu, w kredyty bankowe i papiery dłużne o ratingu inwestycyjnym. Fundusz może również lokować do 10 % swoich łącznych aktywów w papiery wartościowe przeterminowane.

Lokaty w papiery wartościowe przeterminowane wiążą się z wyższym stopniem ryzyka, co opisano w rozdziale "Zasady zabezpieczania i inne czynniki ryzyka" w prospekcie informacyjnym.

Podstawową walutą Franklin High Yield (Euro) Fund jest euro.

Nazwa tego funduszu odzwierciedla fakt, iż jego walutą podstawową jest euro, lecz nie oznacza, iż jakaś konkretna część lokat aktywów netto funduszu będzie lokowana w walucie euro.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Franklin High Yield (Euro) Fund " proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: