Templeton Global Smaller Companies Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Templeton Global Smaller Companies Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Templeton Global Smaller Companies Fund jest wzrost wartości kapitału; fundusz dąży do realizacji tej strategii poprzez politykę inwestowania w instrumenty udziałowe i dłużne mniejszych spółek (spółek o kapitalizacji rynkowej poniżej 2 miliardów USD lub ich odpowiednika w chwili zakupu) z całego świata.

Fundusz Templeton Global Smaller Companies Fund będzie lokować swoje aktywa głównie w akcje zwykłe takich spółek. Ponieważ jednak taka strategia inwestycyjna ma większe szanse powodzenia przy elastycznej i dostosowywanej do konkretnych warunków polityce inwestycyjnej, fundusz może poszukiwać możliwości lokat w firmy o większej kapitalizacji rynkowej, jak również inne typy papierów wartościowych, takie jak: akcje uprzywilejowane, papiery zamienne na akcje zwykłe i papiery o stałym dochodzie w dolarach amerykańskich i innych walutach.

Niezależnie od powyższego, menadżer inwestycji nie ulokuje w żadnym wypadku więcej niż 10 % łącznych aktywów netto funduszu w papiery dłużne o ratingu nieinwestycyjnym, zgodnie z definicją akredytowanej agencji ratingowej.

Podstawową walutą funduszu Templeton Global Smaller Companies Fund jest dolar amerykański.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Templeton Global Smaller Companies Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: