Fundusz Robeco Divirente VaR4


Fundusz Robeco Divirente VaR4

Głównym celem Robeco Multi strategy VaR 4 jest uzyskanie możliwie najwyższego zysku z inwestycji w połączeniu z ograniczonym ryzykiem. Największym priorytetem jest ograniczenie ryzyka.

W tym celu subfundusz korzysta ze schematu wspierającego proces decyzyjny (VaR), który pozwala ocenić całkowite ryzyko dla całego portfela inwestycji. Ocena ta dokonywana jest przy założeniu bardzo niekorzystnych zmian wartości portfela, tj. obniżenia wartości zarówno pozycji inwestycyjnych, jak i walutowych. Ryzyko wystąpienia straty w wysokości
ponad 4% w stosunku rocznym jest bardzo niewielkie.

Subfundusz ten inwestuje przede wszystkim (tj. co najmniej dwie trzecie łącznej wartości aktywów) w obligacje i inne zbywalne instrumenty i papiery dłużne (jak świadectwa depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe).

Subfundusz będzie inwestował w finansowe instrumenty pochodne w celu zapewnienia hedgingu i optymalnego zarządzania portfelem, jak również w celu zajmowania pozycji aktywnych na międzynarodowym rynku obligacji, rynku pieniężnym i rynkach walutowych, kupując lub sprzedając instrumenty, takie jak terminowe transakcje procentowe, kontrakty terminowe typu futures dotyczące sprzedaży lub zakupu obligacji, swapy obligacjopodobne (swap note futures) oraz zawierając transakcje walutowe typu forward, transakcje swapów na stopy procentowe, swapów międzywalutowych i swapów kredytowych typu default

Subfundusz prowadzi międzynarodową dywersyfikację inwestycji.

Dozwolone są inwestycje w standaryzowane i niestandaryzowane instrumenty pochodne, w tym również w transakcje terminowe typu future, opcje, swapy (w tym m.in. swapy na stopy procentowe, swapy kredytowe typu default, swapy na indeksy oraz koszykowe swapy kredytowe typu default).

>>> POWRÓT
do rejestru funduszy Robeco

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Robeco Divirente VaR4" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: