Fundusz Pioneer Pieniężny


Fundusz Pioneer Pieniężny

Pioneer Pieniężny FIO należy do grupy najbezpieczniejszych funduszy inwestycyjnych dostępnych na polskim rynku. Aktywa Funduszu lokowane są przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego. Wpływa to na cenę jednostki uczestnictwa Funduszu, która charakteryzuje się stabilnym, systematycznym wzrostem. Fundusz jest kierowany do inwestorów zainteresowanych inwestowaniem środków finansowych w horyzoncie krótkoterminowym.

Fundusz dąży do osiągnięcia zysku przewyższającego dochód ze standardowych lokat bankowych. Jednostka uczestnictwa tego Funduszu charakteryzuje się minimalnym ryzykiem wahań wartości. Przez cały okres trwania inwestycji klient ma możliwość swobodnego dostępu do ulokowanych pieniędzy bez utraty dotychczas wypracowanego zysku

Aktywa funduszu są lokowane przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość lokat innych niż denominowane w walucie polskiej: dłużne papiery wartościowe o terminie realizacji praw (wykupie) liczonym od dnia ich nabycia przez Fundusz nie dłuższym niż jeden rok; dłużne papiery wartościowe, których realizacja płatności następuje w oparciu o parametry rynku pieniężnego i nie rzadziej niż raz na rok; instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe będzie nie większa niż 20% aktywów Funduszu.

Fundusz może lokować do 100 % wartości aktywów Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

[Informacje cytujemy za: Pioneer Pekao Investment Management S.A.]

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Pioneer

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Pioneer Pieniężny" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: