Fundusz Pioneer Ochrony Kapitału


Fundusz Pioneer Ochrony Kapitału

Celem inwestycyjnym Funduszu Pioneer Ochrony Kapitału jest ochrona realnej wartości Aktywów Funduszu oraz osiąganie przychodu z lokowania Aktywów Funduszu. Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Zarządzający tak dobiera lokaty Funduszu, aby maksymalnie czas trwania portfela inwestycyjnego Funduszu (duration)
ważony wartością lokat, wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu, nie był dłuższy niż jeden rok. Czas trwania portfela inwestycyjnego Funduszu (duration) jest to iloraz sumy zdyskontowanych płatności z instrumentu finansowego, ważonych czasem do ich realizacji, w stosunku do wartości instrumentu finansowego. Czas trwania jest miarą wskazującą średni czas, w którym posiadacz instrumentu otrzyma wszystkie odsetki i wartość nominalną instrumentu dłużnego.

Całkowita wartość lokat innych niż dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe będzie nie większa niż 30% Aktywów Funduszu.

Udział lokat innych niż: instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w złotych polskich nie może przekroczyć 33% Aktywów Funduszu.

[Informacje cytujemy za: Pioneer Pekao Investment Management S.A., 07.01.2007]

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Pioneer

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Pioneer Ochrony Kapitału " proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: