Fundusz Pioneer Lokacyjny


Fundusz Pioneer Lokacyjny

Aktywa Funduszu Pioneer Lokacyjny są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego pozwalające na uzyskanie bieżącego dochodu.

Fundusz będzie lokował swoje aktywa:

* w obligacje emitowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez inne Państwa Członkowskie,

* w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego obligacje emitowane przez przedsiębiorców z ratingiem Standard & Poor’s na poziomie nie niższym niż BBB- lub z odpowiadającym mu ratingiem innych uznanych agencji ratingowych lub,

* w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadające pozytywną ocenę inwestycyjną dokonaną przez zarządzającego Funduszem oraz w instrumenty rynku pieniężnego posiadające rating krótkoterminowy wydany przez Standard & Poor’s nie niższy niż A3 lub odpowiadający mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub,

* w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadające pozytywną ocenę inwestycyjną, dokonaną przez zarządzającego Funduszem oraz w depozyty bankowe.

Udział innych lokat Funduszu niż lokaty wskazane wyżej, nie będzie przewyższał 20 % wartości Aktywów Funduszu. Fundusz nie będzie dokonywał lokat w udziałowe papiery wartościowe.

[Informacje cytujemy za: Pioneer Pekao Investment Management S.A., 07.01.2007]

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Pioneer

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Pioneer Lokacyjny" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: