Fundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus


Fundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus

Celem inwestycyjnym Funduszu Pioneer Obligacji Europejskich Plus jest średnio- i długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Realizując cel inwestycyjny Fundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu ochronę realnej wartości Aktywów Funduszu oraz osiąganie dochodu Funduszu z lokowania Aktywów Funduszu.

Aktywa Funduszu są lokowane głównie w dopuszczone do obrotu zorganizowanego denominowane w euro obligacje emitowane przez przedsiębiorców z ratingiem inwestycyjnym Standard & Poor’s na poziomie wyższym niż BB+ lub z odpowiadającym mu ratingiem innych uznanych agencji ratingowych lub posiadające ocenę inwestycyjną, dokonaną przez zarządzającego, porównywalną do powyższego ratingu.

Całkowita wartość lokat innych niż wskazane wyżej, instrumentów rynku pieniężnego oraz depozytów bankowych nie będzie wyższa niż 33% Aktywów Funduszu.

Koncentrując się na lokatach, o których mowa wyżej, Fundusz może dodatkowo inwestować aktywa w inne papiery wartościowe, w tym obligacje emitowane przez państwa należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczypospolita Polska lub co najmniej jedno państwo należące do OECD. Całkowita wartość lokat w akcje nie będzie wyższa niż 10% Aktywów Funduszu. Do 100% Aktywów Funduszu może być lokowane w zagraniczne papiery wartościowe.

[Informacje cytujemy za: Pioneer Pekao Investment Management S.A., 07.01.2007]

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Pioneer

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: