Fundusz Pioneer Akcji Amerykańskich


Fundusz Pioneer Akcji Amerykańskich

Aktywa FunduszuPioneer Akcji Amerykańskich są lokowane przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje, a także obligacje zamienne na akcje.

Udział lokat innych niż instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, nie będzie wynosić więcej niż 20% Aktywów Funduszu.

Udział lokat innych niż: instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej lub emitowanych lub wystawianych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej lub denominowanych w dolarach amerykańskich nie może przekroczyć 10% Aktywów Funduszu. Zarządzający dąży do odzwierciedlenia polityki inwestycyjnej prowadzonej przez Pioneer Fund z uwzględnieniem przepisów Ustawy.

[Informacje cytujemy za: Pioneer Pekao Investment Management S.A., 07.01.2007]

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Pioneer

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Pioneer Akcji Amerykańskich" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: