Fundusz Legg Mason EuroCore Plus Bond Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Legg Mason

Fundusz Legg Mason EuroCore Plus Bond Fund

Ten Subfundusz inwestuje na zasadzie uzyskania całkowitego zwrotu poprzez inwestycje w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu emitowane przede wszystkim w Euro.

Subfundusz inwestuje przede wszystkimi w dłużne papiery wartościowe Klasy Inwestycyjnej spółek (w tym, wspierane hipoteką i aktywami papiery wartościowe i dłużne papiery wartościowe spółek, akcje preferowane oraz konwertowalne papiery wartościowe) notowane lub będące przedmiotem obrotu na Rynku Regulowanym dowolnego Kraju członkowskiego OECD na terenie Europy.

W ramach uzupełnienia, Dyrektor Inwestycyjny może również dokonać alokacji w obligacje władz państwowych Europy (w tym agencji władz państwowych), dłużne papiery wartościowe wyrażone w walutach nie-europejskich, niższej jakości dłużne papiery wartościowe (pod warunkiem, że są one notowane lub są przedmiotem obrotu na Rynku Regulowanym w kraju członkowskim OECD) oraz emisje spółek lub władz państwowych mających siedzibę lub notowanych na rynku Kraju Rynku Rozwijającego się.

Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe o różnym okresie wymagalności. Dyrektor Inwestycyjny może dążyć do zabezpieczenia ryzyka kredytowego w papierach wartościowych wyrażonych w walutach innych niż Euro transakcjami w Euro, ale nie jest do tego zobowiązany. Subfundusz będzie inwestować co najmniej dwie trzecie swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w korporacyjne papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu wyrażone w walutach Europejskich.

Dyrektor Inwestycyjny może dokonać alokacji do 30% Aktywów Niepieniężnych Netto na papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu denominowane w walutach innych niż Euro, akcje preferowane, dłużne papiery wartościowe konwertowalne i niekonwertowalne na akcje, z tym, że nie więcej niż 10% Subfunduszu będzie inwestowane w akcje preferowane i nie więcej niż 25% Subfunduszu będzie inwestowane w zbywalne papiery wartościowe.

Ten Subfundusz został uruchomiony w dniu 10 września 2002 r.

[źródło: Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg): Skrót Prospektu, Lipiec 2006]

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych funduszy Legg Manson

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Legg Mason EuroCore Plus Bond Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: