Fundusz Idea Akcji FIO


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne IDEA

Fundusz Idea Akcji FIO

Fundusz Idea Akcji może lokować środki na rynkach zagranicznych – w Europie, Azji i obu Amerykach, co pozwala na uniezależnienie się od ryzyka dekoniunktury na polskiej giełdzie. Mimo globalnego charakteru, założeniem tego funduszu jest orientacja na zysk w polskiej walucie, gdyż w takiej walucie przyjmowane są wpłaty.

Kryteria doboru lokat

Dobór lokat Funduszu zależą od oceny potencjalnych stóp zwrotu w relacji do ponoszonego ryzyka.

Ocena dokonywana jest przy zastosowaniu następujących kryteriów:
a) ocena sytuacji fundamentalnej emitenta (analiza fundamentalna),
b) techniczna ocena perspektyw wzrostu wartości lokat (analiza techniczna),
c) ocena sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie (analiza międzynarodowa),
d) spełnienie zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych.

Fundusz będzie dokonywał doboru lokat z następujących klas aktywów:
a) instrumenty udziałowe, w tym w szczególności akcje, kwity depozytowe oraz inne papiery wartościowe niosące podobne ryzyko inwestycyjne,
b) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granica, których skład portfela zawiera co najmniej 70% akcji,
c) krótkoterminowe instrumenty dłużne tj. takie, których okres pozostający do wykupu jest krótszy niż 1 rok oraz
d) długoterminowe instrumenty dłużne tj. takie, których okres pozostający do wykupu jest dłuższy niż 1 rok.

Więcej informacji: Prospekt informacyjny | Skrót prospektu informacyjnego | Sprawozdanie finansowe | Wartość aktywów za dany miesiąc oraz archiwalne stany aktywów | Archiwalne wartości jednostek

Powyższa notatka oparta jest na materiałach Idea TFI

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy GTFI

Oceń ten artykuł: