Fundusz BPH FIO Obligacji


Fundusz BPH FIO Obligacji

Celem inwestycyjnym Funduszu BPH FIO Obligacji jest osiąganie przychodów z lokat netto Funduszu. Na przychód z lokat netto Funduszu składają się głównie odsetki od wierzytelności pieniężnych oraz dyskonto, oprocentowanie i wzrost ceny rynkowej dłużnych papierów wartościowych.

BPH FIO Obligacji będzie inwestował nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Funduszu w instrumenty dłużne. Fundusz może inwestować do 20% w obligacje zamienne na akcje, w związku z czym możliwe jest, iż przejściowo wśród lokat Funduszu mogą znajdować się akcje. Pewna część środków Funduszu może być inwestowana w instrumenty dłużne emitentów innych niż Skarb Państwa, m.in.: instytucji samorządu terytorialnego, instytucji finansowych i przedsiębiorstw. Rentowność powyższych instrumentów jest zwykle wyższa od tej, jaką charakteryzują się skarbowe instrumenty dłużne, ale wiąże się też z tym większe ryzyko niespłacenia należności lub nieterminowej spłaty. Przy podejmowaniu decyzji o inwestycji w tego rodzaju instrumenty, zarządzający Funduszem będzie dążyć do zminimalizowania ryzyka niespłacenia środków poprzez ocenianie na bieżąco emitentów papierów wartościowych, jak też będzie poszukiwać emitentów oferujących jak najkorzystniejszą relację dochodu do ryzyka.

Reklama

Chcesz zainwestować w fundusze?

Deutsche Bank PBC S.A. udostępnia największą w Polsce paletę funduszy inwestycyjnych, dzięki której "Manager Magazine" uznał ten bank za nr 1 na polskim rynku private bankingu.

Jeśli wyślesz poniższy formularz kontaktowy, to w ciągu 48 godzin po jego wypełnieniu przedstawiciel banku skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić Ci szczegóły oferty i umówić spotkanie. Po wysłuchaniu go podejmiesz ostateczną decyzję czy chcesz skorzystać z usług Deutsche Bank PBC. Wysłanie formularza nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy, ani nie wiąże się z żadnymi opłatami.

CZĘŚĆ I: TWOJE DANE OSOBOWE

Aby wysłać formularz, musisz wypełnić wszystkie rubryki od nr 1 do nr 6.

1. Imię:
2. Nazwisko:
3. Miejscowość:
4. Województwo / Zagranica:
5. Telefon:
6. E-mail:


CZĘŚĆ II: JAKIM PRODUKTEM FINANSOWYM JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Aby wybrać produkt finansowy, który Cię interesuje, zaznacz okienko po jego lewej stronie. Aby przejść do strony opisującej wybrany produkt, kliknij na odpowiedni link.

Nie wybrałem jeszcze żadnej formy inwestycji – oczekuję porady w tym zakresie

Zagraniczne fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze Franklin Templeton
Interesują mnie fundusze Merrill Lynch

Fundusze hedgingowe

Interesuje mnie fundusz Superfund

Krajowe fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze Arka
Interesują mnie fundusze DWS
Interesują mnie fundusze ING
Interesują mnie fundusze Legg Mason
Interesują mnie fundusze AIG
Interesują mnie fundusze Union Investment
Interesują mnie fundusze Allianz

CZĘŚĆ III: DODATKOWE INFORMACJE

Określ poniżej kwotę pożyczki albo inwestycji (możesz podać szacunkową wysokość). Pozostałe pola w tej części (komentarz i cel pożyczki) są nieobowiązkowe.

Kwota planowanej inwestycji:

Cel planowanej inwestycji:

Twój komentarz:

CZĘŚĆ IV: ZAKOŃCZENIE

Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i potwierdzić rzetelność informacji, jakie podałeś.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesyłanym zapytaniu wyłącznie dla potrzeb Deutsche Bank PBC S.A. oraz podmiotów z nim współpracujących w zakresie procesu sprzedaży zamawianych produktów oraz dla celów marketingowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 z zm.). "

tak nie

"Oświadczam, że dane wprowadzone powyżej są prawdziwe."

tak

 

waluta,kwota,dane,daneok” type=”hidden”>
Jeśli masz jakieś uwagi do działania formularza NAPISZ DO NAS.

Bieżąca alokacja aktywów Funduszu BPH FIO Obligacji opiera się na stałym monitorowaniu poszczególnych typów instrumentów dłużnych wczesnym identyfikowaniu rozmaitych czynników makroekonomicznych mogących mieć wpływ na ocenę dokonanych lub planowanych inwestycji. Podstawowym narzędziem selekcji poszczególnych instrumentów finansowych i ich udziału w aktywach Funduszu jest analiza zmian stóp procentowych. Dużą uwagę zwraca się na płynność lokat, w celu możliwie szybkiego i efektywnego przemieszczania środków w kierunku instrumentów finansowych oferujących wyższe stopy
zwrotu.

Lokaty w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski mogą przekraczać 35% wartości aktywów netto Funduszu.

Powyższe informacje pochodzą ze statutu Funduszu

Dane adresowe:

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz BPH FIO Obligacji" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy BPH

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: