BPH Fundusz Inwestycyjny Aktywnego Zarządzania


BPH Fundusz Inwestycyjny Aktywnego Zarządzania

Celem inwestycyjnym Funduszu BPH FIO Aktywnego Zarządzania jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu osiąganych głównie poprzez inwestycje w akcje spółek publicznych, obligacje skarbowe i inne papiery dłużne, akcje spółek niepublicznych oraz inne papiery wartościowe.

Fundusz BPH FIO Aktywnego Zarządzania realizuje politykę aktywnego zarządzania. W związku z tym stopień zaangażowania Funduszu w poszczególne segmenty rynku kapitałowego jest zmienny i zależny od oceny potencjalnych stóp zwrotu w stosunku do ponoszonego ryzyka. W okresach, gdy jest oczekiwana koniunktura na rynku akcji, ich udział w portfelu może ulec znacznemu zwiększeniu. Należy jednak brać pod uwagę, że rzeczywiste zachowania rynku mogą się różnić od oczekiwań.

Fundusz BPH FIO Aktywnego Zarządzania inwestuje zarówno na rynku polskim, jak i w krajach OECD, a maksymalny poziom akcji i kontraktów terminowych w Aktywach Netto Funduszu może wynosić 70%, niezależnie od kraju, w którym są one notowane.

Fundusz BPH FIO Aktywnego Zarządzania inwestuje głównie w akcje i dłużne papiery wartościowe.

Podstawowym kryterium doboru lokat są ocena występujących trendów rynkowych oraz analiza fundamentalna. Przy wyborze przedmiotu inwestycji Fundusz dąży do zakupu instrumentów finansowych rokujących osiąganie dochodów uzasadniających ponoszone ryzyko. Fundusz realizuje politykę aktywnego zarządzania. W związku z tym stopień zaangażowania Funduszu w poszczególne segmenty rynku kapitałowego jest zmienny i zależny od oceny potencjalnych stóp zwrotu w stosunku do ponoszonego ryzyka. W okresach, gdy jest oczekiwana koniunktura na rynku akcji, ich udział w portfelu może ulec znacznemu zwiększeniu. Należy jednak brać pod uwagę, że rzeczywiste zachowania rynku mogą się różnić od oczekiwań. Udział dłużnych papierów wartościowych w Aktywach Funduszu BPH FIO Aktywnego Zarządzania może się wahać od 0-100%.

Lokaty w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski mogą przekraczać 35% wartości aktywów netto Funduszu.

Powyższe informacje pochodzą ze statutu Funduszu

Dane adresowe:

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

Nota prawna: Przed użyciem strony "BPH Fundusz Inwestycyjny Aktywnego Zarządzania" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy BPH

Oceń ten artykuł: