Obligacje skarbowe

Obligacja skarbowa jest skarbowym papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży w kraju lub za granicą, oprocentowanym w postaci dyskonta lub odsetek.

Obligacja skarbowa sprzedawana jest na rynku pierwotnym:
1) z dyskontem,
2) według wartości nominalnej,
3) powyżej wartości nominalnej
i wykupywana po upływie określonego terminu, nie krótszego niż jeden rok (365 dni).

[Podstawa prawna: ustawa o finansach publicznych]

Obligcje skarbowe mogą być emitowane w szczególności jako obligacje:
1) o zmiennej stopie procentowej,
2) o stałej stopie procentowej,
3) indeksowane,
4) zerokuponowe.

[Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków e mitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach]

Co warto pamiętać na temat polskich obligacji skarbowych?

– obligacje skarbowe są nominowane w walucie polskiej lub w euro;
– wartość nominalną obligacji skarbowych oferowanych na przetargach określa list emisyjny. Łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w danym roku nie może przekroczyć kwot określonych w ustawie budżetowej na dany rok;
– nominał obligacji skarbowych wynosi 100 zł (sto złotych) lub wielokrotność tej kwoty albo 100 euro (sto euro) lub wielokrotność tej kwoty;
– obligacje skarbowe są na okaziciela;
– obligacje skarbowe nie mają formy dokumentu i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
– obligacje skarbowe mogą być nabywane przez rezydentów i nierezydentów, będących osobami fizycznymi lub osobami prawnymi, oraz spółki nie posiadające osobowości prawnej.

Użyteczne linki:

Dwuletnie oszczędnościowe stałoprocentowe obligacje skarbowe DOS
Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, są to "obligacje oszczędnościowe, nienotowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, posiadające opcję przedterminowego wykupu. Obligacje dwuletnie są obligacjami o stałym oprocentowaniu, z roczną kapitalizacją odsetek. W pierwszym roku (w pierwszym okresie odsetkowym) oprocentowanie jest naliczane od wartości nominalnej jednej obligacji, a w drugim roku (drugi okres odsetkowy) od wartości nominalnej powiększonej o odsetki naliczone po zakończeniu pierwszego okresu odsetkowego."

Obligacje skarbowe on-line
Oferta i oprocentowanie, tabele odsetkowe, kalendarz i listy emisyjne, możliwości zakupu.

Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe
Notowania ciągłe na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad dla przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz

Nota prawna: Przed użyciem strony "Obligacje skarbowe" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

>>> POWRÓT
do strony głównej "Encyklopedii Prawa"