Raport Futures: 30 listopada 2021

Sytuacja rynkowa

Poniedziałkowa sesja przyniosła ustabilizowanie nastrojów po piątkowym załamaniu. Wśród spółek WIG20 najmocniej wsparły indeks sektory finansowy, paliwowy, wydobywczy oraz w pojedynkę akcje LPP i CDPROJEKT. Na wykresie dziennym FW20 poniedziałkowa świeca przyjęła postać niemal doji tworząc z piątkowym spadkowym korpusem formację harami. Nie jest to jednak zbyt wiarygodna formacja i często bywa negowana. Podtrzymanie wyższego wolumenu przy niewielkim wzroście kursu sugeruje, że przy niższych poziomach cenowych zaczyna coraz mocniej aktywować się popyt. Wskaźniki podążającej za trendem zgodnie utrzymują sygnały sprzedaży, stan wyprzedania rynku jest obecny na RSI. Techniczny poziom wsparcia to 2101 określony zniesieniem 61,8% z zapoczątkowanej w marcu fali wzrostowej. Bliżej 2050 pkt. przebiega długoterminowa (ponad 1,5 roczna), wzrostowa linia wsparcia.

Na wykresie 60-min notowania przechodzą w fazę lokalnej stabilizacji. Wydaje się, że poziom docelowy 2136 pkt. określony wsp. 2,618 z wcześniejszej, płaskiej korekty wyczerpuje doraźnie potencjał spadkowy. Początek dnia dla kontraktów terminowych na główne indeksy wygląda dość słabo, poddają się wyraźnej zniżce, uwagę zwracają znaczące spadki na giełdach azjatyckich. To z kolei może przełożyć się na spadkowy początek sesji dla FW20, co na wykresie dziennym grozi zanegowaniem harami, a na 60-min dolnym wybiciem z bieżące konsolidacji.
/Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: