Raport Futures: 30 kwietnia 2021

Sytuacja rynkowa

Czwartkowa sesja dla FW20 rozpoczęła się w bardzo dobrych nastrojach, co było kontynuacją środowego udanego handlu. Kurs kontraktów wystartował z poziomu 2037 (+0,49%) i do godz. 11 falował bokiem w ramach wysokiego otwarcia. Przed 11 TSUE ogłosił orzeczenie w sprawie kredytów frankowych delegujące uprawnienia do rozstrzygania spraw na poziomie sądów polskich, co przełożyło się na silny wzrost sektora bankowego. W efekcie do godz. 13 F220 dotarły do maksimum dziennego na 2078, po czym rozpoczęło się wyczekiwanie na rozpoczęcie handlu w USA. Ostatnie 2 godz. Handlu należały jednak do podaży, która zdołała sprowadzić kurs do porannych poziomów. Na zamknięciu sesji kurs przyjął poziom 2048 (1,04%), a dzienny wolumen obrotu wzrósł o ponad 70% d/d do 29,3 tys. sztuk. LOP w trakcie wzrostowej części sesji wyraźnie rósł oraz spadał w drugiej części dnia, co świadczy o dodatniej korelacji i jest argumentem popytowym.

W technicznym obrazie – strona popytowa rozprawiła się z lokalnym oporem w rejonie 2040-45, co otwiera drogę do testu styczniowego maksimum na 2094. Wczorajszy górny cień może jednak nieco niepokoić (w kontekście ostatniej sesji przed weekendem majowym), choć na razie większość argumentów wydaje się znajdować w rękach popytu (przebity opór, rosnący wolumen i dodatnia korelacja kursu z LOP). Dziś uwaga rynków nakierowana będzie na odczyt PKB w strefie euro w I kw. (konsensus -1,9% r/r), niemiecki PKB spadł mocniej niż oczekiwano – aż o 3,6% r/r. Ponadto dziś podane zostaną także odczyty inflacji CPI w Polsce oraz HICP w strefie euro za kwiecień. /Tomasz Kolarz/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: