Raport Futures: 30 kwietnia 2020

futures 2

Sytuacja rynkowa

Wczorajsza sesja przyniosła mocną zwyżkę na krajowym rynku, przede wszystkim w reakcji na zapowiadane dalsze luzowanie wprowadzonych wcześniej ograniczeń w działalności gospodarczej. W gronie spółek indeksu bazowego najmocniej zyskiwały spółki zależne od aktywowanego po weekendzie handlu w dużych galeriach handlowych (CCC, LPP). Mocnym zwyżkom poddawał się również przeceniony ostatnio sektor bankowy oraz spółki kopalniane. Na wykresie dziennym FW20, po serii krótkich szpulek, pojawił się wreszcie bardziej zdecydowany (dłuższy) korpus wzrostowy. Notowania zbliżają się do strefy oporu 1688 pkt. zniesienia 50% z wcześniejszej fali spadkowej. Kurs zdołał powrócić ponad przebieg średniej 15-sesyjnej. Na wykresie 60-min notowania instrumentu zbliżają się do górnego ograniczenia blisko trzytygodniowego trendu bocznego. Wykazywany na giełdach zagranicznych optymizm może pomóc w dzisiejszym testowaniu tej bariery.

Wczorajsza sesja na giełdach zachodnich miała mocno wzrostowy charakter. Dużą dozę optymizmu tchnęły nadzieje na opracowanie leku przeciwwirusowego na COVID19 przez firmę Gilead Sciences. Ponadto bardzo słabe dane z amerykańskiej gospodarki za I kw wykazujące spadek PKB k/k i oczekiwane jeszcze głębsze załamanie w II kw oznaczają wydłużenie okresu mającego obecnie miejsce szerokiego skupu aktywów. Zmiana notowań kontraktów terminowych na główne indeksy zagraniczne od wczorajszego popołudnia implikują wzrostowy początek sesji dla FW20. W dzisiejszym kalendarium zwracamy przede wszystkim uwagę na kończące się posiedzenie ECB. /Marcin Brendota/

Zmiany nocne indeksów

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

FW20 w układzie 60-minutowym

Trend – wykres 60-minutowy

Wybrane kontrakty akcyjne

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: