Raport Futures: 30 kwietnia 2018

Raport Futures

Sytuacja rynkowa

Ostatnia sesja tygodnia zakończyła się w zakresie wahań czwartku. Tym samym ogólny obraz techniczny nie uległ większym zmianom. Po wybiciu kontraktów z dwumiesięcznego kanału spadkowego trwa odreagowanie pierwotnego odbicia, które swoim zasięgiem może dotrzeć w granice linii poprzedniego kanału. Niemniej, w końcówce kwietnia uwidoczniła się siła popytu i na razie wsparcie wyznaczone zostało w granicach 2 253 pkt. Pomimo wybicia sytuacja wskaźnikowa na razie nie przekonuje do wyraźnego ruchu ku górze. Zarówno RSI jak i ADX pozostają w strefie neutralnej, co sprawia, że obie strony rynku posiadają taką samą siłę argumentów. Kluczowe dla układu technicznego będzie zatem wyjście powyżej ostatniego lokalnego szczytu na 2 342 pkt, bądź wybicie dołem poniżej zeszłotygodniowgo dołka.

W piątek krajowym inwestorom sprzyjał sentyment na globalnych rynkach. Rosły indeksy zarówno w Europie jak i USA, co jednak nie przełożyło się istotnie na rodzimy rynek terminowy, podkreślając umiarkowaną siłę strony popytowej. Niewiele w tym układzie wniosły dobre piątkowe dane, w tym lepsza niż się spodziewano koniunktura gospodarcza w strefie euro oraz wyższa od prognoz dynamika PKB za 1q w USA.

Nastroje przed ostatnią kwietniową sesja podkreślane przez rynek terminowy w Europie pozostają dobre, a sesja w Azji zakończyła się na lekkich plusach. Dziś w perspektywie pozostaje kilka istotnych publikacji, w tym sprzedaż detaliczna i inflacja w Niemczech, a w USA dochody i wydatki Amerykanów. Po krajowej stronie pojawią się wskaźniki wyprzedzające koniunktury. Niemniej, okres długiego weekendu będzie sprzyjała obniżeniu aktywności, co sprawia, że dzisiejsze ruchy na rynku terminowym, w przypadku braku istotnych impulsów zza granicy, mogą być ograniczone. /Agata Filipowicz-Rybicka/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.

BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach.

STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.

MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.

RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.

Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.

ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: