Raport Futures: 28 lutego 2020

futures 1

Sytuacja rynkowa

Na głównych rynkach światowych nadal utrzymują się bardzo negatywne nastroje. Główne indeksy zagraniczne w okresie ostatnich 6 sesji zmiotły całą poprzedzającą kilkumiesięczną zwyżkę, cofając przykładowe indeksy S&P500 oraz DAX do poziomów z października 2019. Z jednej strony pojawiają się opinie o nadmiernym przereagowaniu rynków, z drugiej niektóre banki inwestycyjne już szacują, że tegoroczna zmiana zysków spółek będzie płaska, w miejsce szacowanego wcześniej wzrostu. Niemal pionowa ściana spadków z pewnością spotka się ze wzrostowym odreagowaniem, ale pytanie o skalę oraz właściwy moment jego zainicjowania, na dzień dzisiejszy pozostają bez odpowiedzi. Faktem jest że ceny złota, przynajmniej chwilowo przestały rosnąć. Może również zastanawiać odbicie rentowności włoskich obligacji, aczkolwiek dla amerykańskich jest nadal notowany spadek.

Na krajowym rynku wszystkie spółki indeksu bazowego spadają, i w przypadku nawet największych podmiotów skala zniżki przekraczała wczoraj 5%. Dla przykładowo PKNORLEN, gdzie szacowane jest obniżenie marż rafineryjnych oraz generalny spadek na paliwa, w tym lotnicze, reakcja rynkowa znajduje silne oparcie. Po historycznych dołkach szorują m.in. spółki energetyczne co oprócz globalnego nastawienia znajduje też swoje źródło w decyzjach motywowanych politycznie. Dla FW20 najbliższym punktem podparcia jest psychologiczna bariera 1800 pkt. Początek sesji pod wpływem dalszej zniżki kontraktów terminowych na DAX i SP500 od wczorajszego popołudnia prawdopodobnie pozostanie spadkowy. /Marcin Brendota/

zmiany nocne indeksów

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

FW20 w układzie 60-minutowym

Trend – wykres 60-minutowy

Wybrane kontrakty akcyjne

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: