Raport Futures: 27 czerwca 2019

Raport Futures

Sytuacja rynkowa

W środę utrzymywały się dość neutralne nastroje na krajowym rynku. Po stronie indeksu bazowego niekwestionowanie dominował sektor energetyczny z mocnymi wzrostami kursów. Kurs FW20 na wykresie 60-min porusza się wzdłuż podstawy blisko 3 tygodniowego kanału wzrostowego. Wtorkowe naruszenie tej linii osłabia jej znaczenie, ale póki co obrona jest skuteczna. Na podstawie ostatnich ekstremów cenowych można w ramach tego kanału wyodrębnić formację klina. Na MACD nastąpiło odwrócenie wskazań, jest aktywny sygnał wzrostowy. RSI pozostaje przy linii wsparcia ostatnich dołków, która funkcjonuje w okresie budowania kanału wzrostowego na wykresie cenowym. Natomiast niskie wartości ADX i przebieg wskaźnika poniżej linii DM potwierdza w ostatnich dniach obecność trendu bocznego.

Na giełdach zagranicznych nastroje pozostają neutralne, główne indeksy zachodnie odnotowały wczoraj niewielkie zmiany. Poranne notowania kontraktów terminowych na główne indeksy wykazują niewielką zwyżkę. W odniesieniu do wczorajszego popołudnia nie są to duże zmiany implikując neutralny początek sesji dla FW20. W otoczeniu geopolitycznym wyrażane są oczekiwania kolejnego rozejmu na linii USA – Chiny w trakcie rozpoczynającego się jutro szczytu G20. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na odczyty wskaźników nastrojów w strefie euro oraz końcowy odczyt PKB w USA, a także cotygodniowy raport o zasiłkach dla bezrobotnych. /Marcin Brendota/

zmiany nocne indeksów

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

FW20 w układzie 60-minutowym

trend wykres 60 minutowy

Wybrane kontrakty akcyjne

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.

BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .

STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.

MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.

RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.

Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.

ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: