Raport Futures: 26 listopada 2021

Sytuacja rynkowa

Czwartkowa sesja przyniosła dalsze osłabienie nastrojów na krajowym rynku. Wśród największych spółek najmocniej obciążyli indeks producenci energii elektrycznej i spółki paliwowe. Na wykresie 60 min kurs FW20 jest przy podstawie kilkudniowego trendu bocznego (2223 pkt.). Wczorajsze naruszenie tej bariery w trakcie sesji z pewnością osłabia tak określoną barierę, ale również dowodzi jej skuteczności, kurs ostatecznie wszedł powyżej tego poziomu. Górne ograniczenie 2277 pkt. zyskuje umocnienie w postaci przebiegającej w pobliżu ponad dwutygodniowej spadkowej linii oporu.

Na wykresie dziennym nie dzieje się zbyt wiele. Jest podejmowana próba stabilizacji notowań nieznacznie poniżej wrześniowego dołka. Ale też uwagę może zwracać fakt przewagi ciemnych świec w ostatnich dniach, co mimo wszystko dowodzi jeszcze słabości rynku. RSI jest w strefie wyprzedania rynku, również na DMI obecność linii DM- poniżej ADX jest wskazaniem do możliwego osłabienia spadkowego impetu. Natomiast wskaźniki podążające za trendem zgodnie podtrzymują sygnały sprzedaży.

Wczoraj nie pracowały giełdy amerykańskie, dziś sesja będzie skrócona. Jednakże kontrakty terminowe, które na główne indeksy są notowane bez przerw, wykazują istotnie ujemne zmiany względem wczorajszego popołudnia. To może przełożyć się na spadkowy początek sesji dla FW20.
/Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: