Raport Futures: 20 grudnia 2019

futures

Sytuacja rynkowa

Przebieg czwartkowej sesji na krajowym rynku nie był zbyt ekscytujący. Dzienny zakres wahań dla grudniowej serii FW20 wyniósł raptem 12 pkt., a zamkniecie sesji wypadło w punkt z kursem odniesienia. Na wykresie dziennym pojawiła się świeca doji, co wraz z poprzedzającym wisielcem podkreśla zdecydowanie osłabienie wzrostowego impetu i stwarza ryzyko obsunięcia kursu. Dodatkowo w pobliżu bieżących notować przebiega strefa oporu zniesienia 38,2% z zapoczątkowanej w listopadzie fali spadkowej. Na wskaźnikach AT nie ma sygnalizowanych zagrożeń, MACD podtrzymuje sygnał kupna. Na wykresie 60-min dla wykazującej już większą aktywność marcowej serii jest utrzymana tendencja wzrostowa, ale o dość niskim nachyleniu, które bardziej wskazywałoby na fazę konsolidacji. Szczególnie niepokojące wydaje się zachowanie RSI, który wbrew wykresowi cenowemu pozostaje w lekko spadkowym kanale.

Na giełdach zagranicznych, szczególnie amerykańskich, utrzymują się pozytywne nastroje. „Serial” o umowie handlowej trwa, tym razem sekretarz skarbu zakomunikował, że umowa zostanie podpisana na początku stycznia. Zmiana notowań kontraktów terminowych na główne indeksy zagraniczne wskazuje na lekko wzrostowe otwarcie sesji dla FW20. W dniu dzisiejszym dniu zwracamy przede wszystkim uwagę na wygasające grudniowe serie instrumentów pochodnych. Wśród danych makro zostanie opublikowany raport o krajowej sprzedaży detalicznej, w USA pojawią się odczyty końcowego raportu PKB oraz o dochodach i wydatkach ludności. /Marcin Brendota/

Zmiany nocne indeksów

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

FW20 w układzie 60-minutowym

Trend – wykres 60-minutowy

Wybrane kontrakty akcyjne

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.

BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .

STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.

MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.

RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.

Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.

ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: