Rejestrowanie spółki z o.o. – lista wspólników


Rejestrowanie spółki z o.o. – lista wspólników

[30.06.2016] Jednym z dokumentów, które należy złożyć do wniosku o rejestrację spółki jest lista wspólników wraz z określeniem ilości udziałów posiadanych przez danego wspólnika z określeniem wartości nominalnej każdego udziału oraz łącznej wartości udziałów znajdujących się w posiadaniu danego wspólnika.

Lista Wspólników

Kolejnym dokumentem, który należy złożyć do wniosku o rejestrację spółki jest lista wspólników wraz z określeniem ilości udziałów posiadanych przez danego wspólnika wraz z określeniem wartości nominalnej każdego udziału oraz łącznej wartości udziałów znajdujących się w posiadaniu danego wspólnika.

Adres zamieszkania członków zarządu

W dalszej kolejności zgodnie z wymogami stawianymi przez Kodeks spółek handlowych do wniosku o rejestrację niezbędne jest złożenie informacji o adresie zamieszkania członków zarządu.

Oświadczenie o niekaralności członków zarządu

Kolejnym dokumentem, który należy złożyć jest oświadczenie o niekaralności członków zarządu.

Wskazać należy, iż powyższe dokumenty, z wyjątkiem umowy spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego muszą być podpisane przez wszystkich członków zarządu.

W przedmiocie wniosku o rejestrację spółki zoo w sądzie rejestrowym niezbędne jest złożenie odpowiednich formularzy dostępnych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Podstawowym formularzem rejestracyjnym jest KRS- W3. Dodatkowo, do powyższego wniosku należy załączyć wniosek KRS- WE zawierający informację o wspólnikach spółki zoo, KRS- WK, zawierający informację o organach podmiotu/ wspólnikach uprawnionych do reprezentowania spółki oraz formularz KRS- WM, zawierający informację o przedmiocie działalności spółki.

Prawidłowo wypełnione formularze wraz z dodatkowymi dokumentami należy wnieść do wydziału gospodarczego KRS sądu rejonowego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę spółki.

Należy pamiętać o właściwym opłaceniu wniosku o rejestrację. Wynosi on 500 zł. Dodatkowo należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł za wpis w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Powyższe kwoty należy przelać na właściwy numer rachunku bankowego danego sądu lub opłacić bezpośrednio w kasie sądu. Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy załączyć do wniosku o rejestrację spółki zoo.

Postępowanie rejestrowe jest bardzo sformalizowane, w związku z czym jakiekolwiek uchybienie skutkować będzie odmową wpisu i zwrotem wniosku. Rzeczony wniosek można uzupełnić w terminie 7 dni od dnia otrzymania zarządzenia o jego zwrocie. W zarządzeniu sąd ma obowiązek wskazać braki, które uniemożliwiają dokonanie wpisu.

Część pierwszą artykułu można znaleźć tutaj.

Treści dostarcza:  OPTIMA Kancelaria Prawna


Oceń ten artykuł: