Ustawa ws. działalności instytucji finansowych z UK i Gibraltaru po brexicie

6 marca 2019 r. do Sejmu trafił Rządowy projekt ustawy o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej (druk 3258).

 

Projektowane przepisy regulują tryb dalszego prowadzenia działalności na terytorium Polski, kontynuowania współpracy i wykonywania wiążących umów, jak i zawierania nowych, po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez zawartej tzw. umowy wyjścia, przez mających siedzibę na terytorium Zjednoczonego Królestwa lub Gibraltaru:

przedsiębiorców,

– banki,

fundusze i firmy inwestycyjne,

– zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji,

– dostawców prowadzących działalność jako unijna instytucja płatnicza, unijna instytucja pieniądza elektronicznego lub dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku na terytorium innego państwa członkowskiego niż Rzeczpospolita Polska,

– uczestników i uczestników pośrednich, o których mowa w art. 1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1351, ze zm.),

 

Banki, które powierzyły przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie czynności określonych w art. 6a ustawy – Prawo bankowe, oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

 

które w dniu wejścia w życie ustawy będą stroną umowy, o której mowa w art. 9a ust. 1 lub ust. 3 lub art. 9b ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243 oraz z 2019 r. poz. 326), zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy z przedsiębiorcą zagranicznym mającym miejsce stałego zamieszkania lub siedzibę na terytorium UK lub Gibraltaru mogą kontynuować wykonywanie tej umowy na podstawie przepisów stosowanych do takiej umowy przed dniem wejścia w życie ustawy, do dnia wygaśnięcia takiej umowy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy” (druk 3258).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: