Jak przesyłać informacje o spółkach nieruchomościowych w zakresie PIT?

Jak przesyłać informacje o spółkach nieruchomościowych w zakresie PIT?

Jak przesyłać informacje o spółkach nieruchomościowych w zakresie PIT?

W środę 13 kwietnia w Dzienniku Ustaw RP Minister Finansów ogłosił rozporządzenie określające sposób przesyłania danych na temat spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2022, poz. 815).

Zgodnie z art. 45 ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze, są zobowiązani przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej, informację:

1) o podmiotach posiadających ww. prawa, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw – w przypadku gdy informację przekazują spółki nieruchomościowe,

2) o liczbie posiadanych praw – w przypadku gdy informację przekazują wspólnicy tych spółek,

– według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień jej roku obrotowego.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych (Dz.U. 2022, poz. 709) ww. termin został w 2022 roku przedłużony do 30 września.

Ogłoszonym w Dzienniku Ustaw 13 kwietnia rozporządzeniem Minister Finansów precyzuje, jak należy przesyłać ww. informacje dotyczących spółek nieruchomościowych według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej przypadający po dniu 31 grudnia 2021 r., a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień jej roku obrotowego przypadający po dniu 31 grudnia 2021 r. W ten sposób mogą być również przesyłane informacje wg stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej przypadający przed dniem 1 stycznia 2022 r., a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień jej roku obrotowego przypadający przed dniem 1 stycznia 2022 r.

Informacje opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przesyłać za pomocą oprogramowania interfejsowego udostępnianego przez Ministerstwo Finansów. Dowodem złożenia jest urzędowe poświadczenie odbioru, wydawane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji skarbowej po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: