12 miesięcy dobrowolnej służby wojskowej w Polsce

12 miesięcy dobrowolnej służby wojskowej w Polsce

12 miesięcy dobrowolnej służby wojskowej w Polsce

Minister Obrony Narodowej opublikował w czwartek 5 maja projekt rozporządzenia w sprawie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (nr z wykazu 177). Rozporządzenie określać będzie sposób powoływania i odbywania służby oraz czas jej trwania.

Osoby, które zdecydują się ubiegać o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej będą kierowane przez szefa wojskowego centrum rekrutacji:

  1. a) do właściwej komisji lekarskiej celem wydania orzeczenia o zdolności do służby – dotyczy to osób, w stosunku do których nie orzeczono wcześniej zdolności do służby wojskowej;
  2. b) na badania psychologiczne w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej na stanowisku wymagającym szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

Powołanie następować będzie w drodze decyzji administracyjnej ww. szefa WCR. Czas pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej z uwzględnieniem okresu szkolenia podstawowego i specjalistycznego łącznie wynosić będzie do 12 miesięcy, w tym:

1) szkolenie podstawowe w wymiarze do 28 dni;

2) szkolenie podstawowe dla absolwentów szkół ponadpodstawowych:

  1. a) realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji w dziedzinie obronności państwa;
  2. b) pobierających i kończących naukę w oddziale przygotowania wojskowego;
  3. c) realizujących programy edukacyjne związane z obronnością państwa, nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej

– może zostać skrócone do 12 dni, zakończonych złożeniem przysięgi wojskowej i wydaniem książeczki wojskowej;

3) szkolenie specjalistyczne odbywa się w jednostkach wojskowych, centrach szkolenia, ośrodkach szkolenia albo na kursach w specjalności wojskowej odpowiadającej stanowisku służbowemu, na które żołnierz został wyznaczony, oraz funkcji, która została mu powierzona w wymiarze do 11 miesięcy;

4) z obowiązku odbycia szkolenia podstawowego zwolnieni będą żołnierze, którzy odbyli służbę przygotowawczą – zostaną oni skierowani przez szefa WCR bezpośrednio na stanowiska w jednostkach wojskowych do odbycia szkolenia specjalistycznego.

O powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i terminie stawiennictwa do jej pełnienia,  szef WCR zawiadomi:

1) dowódcę (komendanta) jednostki wojskowej, w której rekrut będzie pełnić dobrowolną zasadniczą służbę wojskową;

2) pracodawcę zatrudniającego rekruta.

Rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: