Formularze ZUS | na ubezpieczenia społeczne


Formularze ZUS | na ubezpieczenia społeczne

Formularze są pobierane bezpośrednio z serwera Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

Brak dokumentów / ZUS Rp-9
Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów.

Druki legitymacji ubezpieczeniowych / ZUS E-24
Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych.

Kapitał początkowy / ZUS KP-1
Wniosek o ustalenie kapitału początkowego.

Karta zasiłkowa / ZUS Z-17

Książeczka inwalidy
Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego – legitymacji osoby represjonowanej.

Legitymacja członków rodziny / ZUS e-22a
ZUS E-22a – Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny

Legitymacja ubezpieczeniowa / ZUS E-22
Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika (ubezpieczonego).

Lista płatnicza zasiłków / ZUS Z-19
Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Okresy składkowe / ZUS Rp-6
Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych.

Oświadczenie członka rodziny
o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu

Oświadczenie członków rodziny
o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Oświadczenie emeryta / ZUS Rw-73
Oświadczenie emeryta – rencisty.

Oświadczenie o stanie rodzinnym / ZUS Rp-15
Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej.

Ponowne ustalenie renty / ZUS Rp-1a
Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Przedłużenie zasiłku chorobowego / ZUS Z-21
Wniosek w sprawie przedłużenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego.

Reklamacja stanu konta / ZUS ZRU
Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej.

Renta rodzinna / ZUS Rp-2
Wniosek o rentę rodzinną.

Renta socjalna
Wniosek o rentę socjalną.

Świadczenie przedemerytalne / ZUS Rp-26
Wniosek o świadczenie przedemerytalne.

Świadczenie rehabilitacyjne / ZUS Np-7
Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne.

Ubezpieczenie zdrowotne / ZUS Rp-13
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta – rencisty – osoby uprawnionej do renty socjalnej.

Wniosek o przyznanie emerytury / ZUS Rp-1
Wniosek o emeryturę – rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Wykaz legitymacji / ZUS E-25
Imienny wykaz wydanych legitymacji.

Wywiad zawodowy / N-10
Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Zapytanie płatnika / ZUS ZZP
Zgłoszenie zapytania płatnika.

Zapytanie ubezpieczonego / ZUS ZZU
Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego.

Zasiłek chorobowy / ZUS Z-10
Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne.

Zasiłek pielęgnacyjny
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Zasiłek rodzinny
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Zastępcza asygnata zasiłkowa / ZUS Z-7

Zaświadczenie o stanie zdrowia / N-9
Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Zaświadczenie o zatrudnieniu / ZUS Rp-7
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek / ZUS S-72b
Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek

Zaświadczenie płatnika składek / ZUS Z-3

Zeznanie świadka / ZUS Rp-8
Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej.

Zasiłek pogrzebowy / ZUS Z-12
Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego.

Zasiłek opiekuńczy / ZUS Z-15
Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego.

Oceń ten artykuł: