Częściowo niegospodarne ale pozytywne wykonanie budżetu w 2019 r.

Częściowo niegospodarne ale pozytywne wykonanie budżetu w 2019 r.

Częściowo niegospodarne ale pozytywne wykonanie budżetu w 2019 r.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przedstawił w ubiegłym tygodniu w Sejmie wyniki kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 roku. NIK wystawił rządowi ocenę pozytywną, choć wskazał na naruszenia dyscypliny budżetowej, takie jak: błędy księgowe, czy niegospodarne wydatkowanie środków.

Podczas sejmowego wystąpienia Prezes NIK zaprezentował Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku, informując, że Izba oceniła pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej przez Radę Ministrów. Również sprawozdanie rządu z wykonania budżetu państwa we wszystkich istotnych kwestiach przedstawia rzetelne informacje. Na 145 ocen 120 było pozytywnych i jedna negatywna, 24 oceny NIK sporządziła w formie opisowej. Ta negatywna odnosi się do wykonania planu finansowego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ale to i tak poprawa w porównaniu do oceny wykonania budżetu państwa za 2018 r., gdzie liczba ocen pozytywnych była niższa, a negatywnych wyższa.

W 2019 r. dochody budżetu państwa i budżetu środków europejskich były o blisko 17 mld zł wyższe od prognozowanych, a wydatki tych budżetów o 16 mld zł niższe od limitu ustalonego w budżecie. Deficyt budżetu państwa i budżetu środków europejskich wyniósł 11,1 mld zł i był o 33 mld zł niższy od zakładanego.

Ale NIK skontrolowała także wydatkowanie z budżetu kwoty blisko 100 mld zł i stwierdziła liczne nieprawidłowości, choć jak zapewnia, były to nieprawidłowości o niewielkim wymiarze finansowym. Należały do nich:

  • niecelowe i niegospodarne wydatkowanie środków,
  • uchybienia w udzielaniu i wykorzystaniu dotacji,
  • niedochodzenie należności,
  • naruszenia procedur udzielania zamówień,
  • błędy w ewidencji księgowej i sprawozdawczości.

Pomimo niższego od planowanego deficytu, dług Skarbu Państwa wzrósł o 19 mld zł, na co złożyły się głownie: 9 mld zł pożyczka dla Funduszu Solidarnościowego na 13 emeryturę, oraz nieodpłatne przekazanie obligacji skarbowych o wartości blisko 6 mld zł uczelniom wyższym, Funduszowi Dróg Samorządowych i mediom publicznym.

Kolegium NIK udzieliło pozytywnej opinii w kwestii absolutorium dla Rady Ministrów za 2019 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: