Co w przypadku braku dokumentu polisy?


Co w przypadku braku dokumentu polisy?

Czy ubezpieczony może dochodzić swoich uprawnień, jeśli ubezpieczenie nie zostało potwierdzone polisą?

Oświadczenie woli ubezpieczyciela, stanowiące składnik umowy ubezpieczenia, nie zostało zastrzeżone w Kodeksie cywilnym w formie polisy pod rygorem nieważności (art. 73 k.c.).

W związku z tym do tego oświadczenia woli mają zastosowanie przepisy ogólne prawa cywilnego, według których wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny (oświadczenie woli) – art. 60 k.c. Zatem, również gdy polisa nie została wystawiona, dopuszczalne jest wykazywanie, że umowa ubezpieczeniowa została zawarta i w jakim czasie.

Obowiązują tu wprawdzie zastrzeżenia przewidziane w art. 74 § 1 i 2 k.c., oraz nie sposób wyczerpująco wymienić działań i zaniechań zakładu ubezpieczeń, które mogłyby w konkretnych okolicznościach zaświadczyć o wyrażeniu akceptacji wobec wniosku o ubezpieczenie, ale w każdym razie niedoręczenie ubezpieczającemu polisy nie przesądza o niezawarciu umowy ubezpieczenia.

(tak: wyrok Sądu Najwyższego I CK 744/04 z dnia 25 maja 2005 r.)

Przed użyciem strony "Co w przypadku braku dokumentu polisy?" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

>>> POWRÓT
do zestawienia wyjaśnień na temat Prawa ubezpieczeniowego

Oceń ten artykuł: